True Connect Help Center

Trang chủ

CÙNG BẠN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUE CONNECT

Đkí trải nghiệm webmini 

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Nâng cấp webmini 

Cập nhật thông tin webmini 

HD thêm mới danh mục

HD thêm mới bài đăng

Chỉnh sửa bài đăng

Thêm mới Landing page

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng
Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Thay ảnh đại diện và ảnh
bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin

ĐĂNG KÝ 

1. Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR

Bước 1: Quét mã QR CODE ở trên thẻ --> trang Đăng ký Tài khoản
Bước 3: Nhấn nút Tiếp tục --> màn hình Kích hoạt thẻ.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu.
Kích hoạt thẻ khi đã có tài khoản True Connect

2. Đăng kí tài khoản trên link đăng ký hoặc link giới thiệu

Bước 1: Truy cập vào website  https://me.trueconnect.vn

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập, Chọn đăng kí.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu.

ĐĂNG NHẬP

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập --> Màn hình trang danh thiếp điện tử.

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Khi muốn chỉnh sửa thông tin hay hiển thị thông tin trên trang danh thiếp điện tử.
1. Thay ảnh đại diện hoặc ảnh bìa 
2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

LƯU DANH BẠ

1. Lưu danh bạ online.
2. Lưu danh bạ vào máy.

CHIA SẺ THÔNG TIN

ĐẶT THẺ

Bước 3: Chọn mẫu thẻ và loại thẻ

Bước 4: Nhập thông tin cho yêu cầu đặt hàng.

Thẻ thường

Thẻ doanh nghiệp

* Logo là hình ảnh tải lên dưới định dạng PNG.

Bước 5: Xác nhận thành toán

ĐĂNG KÍ TRẢI NGHIỆM WEBMINI

 NÂNG CẤP WEBMINI

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN WEBMINI

THÊM MỚI DANH MỤC

THÊM MỚI BÀI ĐĂNG

CHỈNH SỬA BÀI ĐĂNG

TẠO MỚI LANDING PAGE

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

HDSD WEBSITE MINI

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Hướng dẫn thêm mới bài đăng
Hướng dẫn chỉnh sửa bài đăng
Hướng dẫn thêm mới bài đăng

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đkí trải nghiệm webmini 

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Nâng cấp webmini 

Cập nhật thông tin webmini 

HD thêm mới danh mục

HD thêm mới bài đăng

Chỉnh sửa bài đăng

Thêm mới Landing page

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng
Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Thay ảnh đại diện và ảnh
bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký